Safe shopping
Idosell security badge

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Withoutlimits.pl Sp. z o.o. właściciela sklepu internetowego galanteria4you.pl

Klauzula Informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. będą Panu/ Pani przysługiwały określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez Withoutlimits.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi: Pana/ Pani danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Withoutlimits.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Withoutlimits.pl Sp. z o.o. ul. Brukowa 8 / KL. C 91-341 Łódź NIP: 725-219-84-59 REGON: 367144878 KRS: 0000674045.

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się listownie pod adresem: 91-341 Łódź, ul. Brukowa 8 / KL. C lub mailowo na adres: obslugaklienta@galanteria4you.pl


2. Administrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
a. imię i nazwisko;
b. adres: ulica i numer, miasto kod pocztowy, kraj;
c. NIP
d. adres e-mail;
e. numer telefonu – stacjonarnego, komórkowego;
f. nr rachunku bankowego;
g. adres IP.
W związku z działalnością sklepu internetowego Administratora Danych na stronie internetowej https://www.galanteria4you.pl/ w celu przyznania Pani/Panu rabatu, a także w celach marketingowych, w tym celu profilowania oraz automatycznego przetwarzania danych, Administrator Danych zbiera dane behawioralne dotyczące Pani/Pana zachowań, obejmujące informacje o nie dokończonych lub dokonanych przez Panią/Pana zakupach na stronie internetowej https://www.galanteria4you.pl/ ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości, a także historię kierowanej do Pani/Pana korespondencji marketingowej (np. newsletter przez e- mail lub SMS).

3. Wskazane w pkt. 2 Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. realizacji zawartej z Administratorem Danych umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
b. rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących umów sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
c. przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z Pani/Pana zgody na newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
d. marketingowym, w tym profilowania który obejmuje przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora Danych, w tym ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
e. tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
f. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

W przypadku Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt. 2 pkt a – c oraz f, dane te będą przetwarzane w celu:
g. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

4. Odbiorcą Danych Osobowych są:
a. podmioty prowadzące działalność kurierską;
b. podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową;
c. podmioty wynajmujące Administratorowi Danych aplikacje i zasoby serwerowe na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych;
d. podmioty udzielające Administratorowi Danych licencji na korzystanie z platformy internetowej na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych, za pomocą której w szczególności następuje spersonalizowana lub automatyczna komunikacja między Panią/ Panem a Administratorem Danych;
będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – f oraz w celach określonych w pkt. 3 lit. a, b przez okres, w którym będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, to jest maksymalnie przez lat 10 od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń;
b. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – c oraz w lit. f celu określonym w pkt. 3 lit. g przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych;
c. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a - g oraz w celu określonym w pkt. 3 lit. c – f do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz w celach promocji produktów oferowanych przez Administratora Danych;

6. Na podstawie Pani/Pana zgody Administrator Danych może wykorzystać Pani/Pana dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przyznania Pani/Panu rabatu oraz przygotowania oferty, w tym oferty specjalnej.
Decyzje te będą podejmowane na podstawie kryteriów takich jak liczba, częstotliwość nie dokończonych lub dokonanych zakupów, liczba i rodzaj włożonych do koszyka, lecz nie zakupionych towarów, a także zakupionych towarów na stronie internetowej Administratora Danych: https://www.galanteria4you.pl/

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
g. prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania, to jest sprzeciwu wobec przekazywania Pani/Panu informacji o promocjach, produktach oferowanych przez Administratora Danych na stronie internetowej https://www.galanteria4you.pl/ , w tym po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno przetwarzać danych w celach marketingowych;
i. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.


8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem zawarcia z umowy sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej https://www.galanteria4you.pl/ ,


9. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej https://www.galanteria4you.pl/

 

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Withoutlimits.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
I. Definicje
1. Administrator - oznacza Withoutlimits.pl Sp. z o.o. Brukowa 8 / KL. C 91-341 Łódź NIP: 725-219-84-59 REGON: 367144878 KRS: 0000674045, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://www.galanteria4you.pl/
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników
1. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
2. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.
4. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie https://www.galanteria4you.pl/ i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep https://www.galanteria4you.pl/ ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.


III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
- umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.
d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com
f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.
g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.
h. automatyzacji marketingu za pośrednictwem eDrone


V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


VI. Newslettery
1. Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
-przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
-chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; -nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;
-usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

pixel